Escola Decroly de Barcelona - DEPARTAMENT D’ATENCIÓ I ORIENTACIÓ A LA DIVERSITAT (DAOD)

 

1. Objectiu del departament.
A l’escola Decroly entenem que cada nen/a és diferent i, de la mateixa manera que el nostre procés d’ensenyament - aprenentatge parteix dels seus interessos, també volem tenir present la seva realitat i les seves necessitats, ja siguin acadèmiques o personals.

Creiem que per a que un/a nen/a pugui aprendre i créixer com a persona, abans de res, necessita estar i sentir-se bé; sobre tot sentir-se estimat/da i valorat/da. Per aquest motiu l’escola disposa d’un Departament d’Atenció i Orientació a la Diversitat.

L’objectiu del DAOD és el de proveir d’eines i d’un entorn adequat tant als/a les alumnes, com a les persones que interactuen amb ells/es, per tal que treguin el millor d’ells/es mateixos/es a nivell acadèmic i, sobre tot, personal.

2. Equip


L’escola té un equip de professionals que atenen a la diversitat, tant dins com fora de l’aula, i en diferents formats d’organització i de suport.
- Equip docent de l’escola i psicopedagoga.
- Vetlladors/zeladors i Reeducadors/es.
- EAP del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que supervisa, assessora i proveeix d’eines amb reunions freqüents per tal de garantir que s’atén adequadament als/a les alumnes amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu).
- Inspector del Consorci d’Educació que supervisa, al menys anualment, que s’atén adequadament als/a les alumnes amb NESE.

3. Funcions del departament.
- Detecció de possibles necessitats educatives especials, conductuals, emocionals o de l’aprenentatge.
La detecció es pot donar per dues vies:
▪ La família faci la petició a l’escola perquè ha observat quelcom que els amoïna.
▪ L’escola hagi observat quelcom que els preocupa. En aquests casos, l’escola informaria a la família del que s’ha observat, per tal de decidir plegats quins podrien ser els següents passos a seguir. L’escola no intervé ni fa cap exploració sense coneixement ni aprovació de la família

- Exploració primerenca*.
Després d’una primera trobada de la família i l’escola per comentar l’evolució del/la nen/a, l’escola pot oferir fer una exploració primerenca (no es durà a terme sense el consentiment de la família).
En cas d’acceptar, la psicopedagoga, en col•laboració amb l’equip docent, faria una petita valoració basada en:
 Observacions a l’aula i en diferents contextos, així com dels materials del/l’ alumne/a.
 Recollida d’informació amb el/la tutor/a i els/les mestres especialistes del curs present i dels cursos anteriors, com també les avaluacions trimestrals anteriors que s’han lliurat.
 Possibilitat de passar qüestionaris als/les mestres i/o a la família, així com qüestionaris i proves als a/les propis/es alumnes.
Finalment es lliurarà a la família un resum de les principals conclusions que s’extreuen i de possibles hipòtesis de necessitats en cas d’haver-hi, així com recomanacions a seguir per tal de finalitzar el procés adequadament.
És important tenir en compte que no es fan diagnòstics donat que s’efectua en el marc escolar, i no en el marc d’una exploració clínica exhaustiva.

(*) són proves orientatives que aporten informació rellevant i poden detectar factors de risc que suggeririen una exploració més exhaustiva i/o una intervenció especialitzada.

- Derivació, coordinació i seguiment amb centres externs (públics i privats).
L’escola estudia cada cas i pot recomanar diferents centres adequats per a cada alumne/a i situació; no és el mateix la intervenció d’unes altes capacitats, que un trastorn d’aprenentatge, que una situació emocional complexa.
Aquesta derivació es pot donar quan:
 Es vol fer una exploració per descartar o confirmar alguna necessitat, ja sigui després de fer l’exploració primerenca a l’escola o sense haver-la fet.
 La família informa d’alguna necessitat del/la alumne/a i vol orientació d’on fer una intervenció adequada a aquesta.

El tipus de centres que es recomanen poden ser públics i privats segons les necessitats i el tipus d’intervenció necessària.

Quan un/a alumne/a acut a un centre privat extern, l’escola s’ofereix a:
 Ajudar al centre a fer l’exploració i donar informació escolar, personal i social sobre el/la nen/a, ja que està a l’escola moltes hores i en espais diferents.
 Informar sobre la metodologia de l’escola, ja que pot influir en els resultats d’algunes proves (especialment en la lecto-escriptura pel Mètode Global) i en la posterior intervenció, especialment en l’etapa infantil i del cicle inicial de primària.
 Fer seguiment i coordinació entre l’escola i el centre extern, per tal de treballar conjuntament i garantir una millor evolució de cada alumne/a.

- Atenció a la diversitat i a Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)
En tots els cursos trobem heterogeneïtat en quant a necessitats, ritmes i estils d’aprenentatge, així com alumnes que poden necessitar un suport més intens:
 Alumnes que necessiten ajuda en algun període concret per aprendre un procediment o contingut (lectura, càlcul, hàbits, etc), ja sigui per un tema maduratiu o per una situació emocional temporal.
 Alumnes amb alguna necessitat derivada d’un diagnòstic, i que se’ls ofereix un Protocol i/o Pla Individualitzat.

L’Escola atén a tots aquests alumnes des de diferents vessants:
 Intervenció directa i/o mitjançant estratègies indirectes.
 Intervenció dins l’aula i/o fora de l’aula segons sigui més beneficiós en cada moment per a l’alumne/a i la dinàmica de l’aula.
 Intervenció individual, petit grup i/o desdoblaments d’aula.
 Intervenció acadèmica i/o emocional i personal.
 Amb Protocols d’actuació i/o Plans Individualitzats (PI), que poden contemplar adaptacions en els continguts i/o la metodologia d’aprenentatge i/o l’avaluació, per tal de facilitar el procés d’aprenentatge i una bona evolució a l’escola. D’aquesta manera també afavorim la seva autoestima, ja que el/la nen/a se sent comprès i acompanyat, així com exposar-se a més situacions d’èxit ajustades a les seves capacitats.
 Coordinació amb especialistes externs, públics i privats.
 Coordinació amb altres escoles: d’educació especial en cas de compartides o anteriors en cas de noves incorporacions.

- Assessorament i acompanyament a les famílies.
Qualsevol família de l’escola, tinguin o no tinguin fills/es amb NESE, poden reunir-se amb el/la tutor/a i/o la psicòloga si així ho sol•liciten, per fer seguiment del/la seu/va fill/a o per demanar assessorament emocional, de comportament o acadèmic.

L’escola pot proporcionar informació sobre:
 Diferents necessitats educatives especials.
 Pautes i recursos per atendre necessitats educatives especials.
 Centres i professionals externs per intervenir amb el/la seu/va fill/a.

En els casos de necessitats educatives especials de Dictamen i/o PI, es poden fer reunions trimestrals amb les famílies, més altres reunions que puguin sorgir durant el curs, ja sigui per petició de les famílies, de professionals externs o de l’escola.
5 de febrer 2014