Escola Decroly de Barcelona - L’ASSEMBLEA

 

A l’escola, cada tres setmanes, se celebra una assemblea ordinària on la seva organització ha anat prenent forma a través del temps i la pràctica, de manera que aquestes reunions, són actualment el fruit d’una experiència i l’adaptació a la realitat social que vivim.

Una de les finalitats de l’assemblea és dotar a l’escola de càrrecs responsables, és a dir, obtenir un govern. La discussió de temes en comú, la pràctica del diàleg ordenat, la comunicació de notícies de l’escola i de la classe, l’explicació de festes i excursions... són aspectes de l’assemblea que li donen un aspecte formatiu, car fan sentir els alumnes partícips d’una comunitat.

A l’assemblea hi assisteixen els alumnes del cursos més grans de l’escola (Millet, l’Ermitage i Mn. Bosch), els tutors i tots els mestres disponibles. El govern, presidit pel Majordom General, són els encarregats de dirigir l’assemblea. Cada assemblea és moderada per un mestre-tutor dels cursos que hi són presents. Tots els alumnes que hi assisteixen tenen veu i vot en totes les decisions que s’han de prendre.

Els temes que cal tractar a l’assemblea s’inclouen dins d’uns apartats que constitueixen l’ordre del dia i que anteriorment s’han treballat individualment a cada classe amb els tutors respectius. A grans trets, l’ordre del dia està format per:

• Revisió dels acords: Lectura i comentari de les classes del nivell d’assoliment que han tingut els acords escollits pels alumnes a l’assemblea anterior.
• Notícies de la classe: Els alumnes exposen notícies d’interès de la seva pròpia classe.
• Comunicats dels mestres: Els mestres que ho desitgin, prenen la paraula i exposen algun tema que volen tractar a l’assemblea.
• Demandes d’instal•lacions, activitats, materials, millores de l’escola...
• Resposta a les demandes per part de la direcció.
• Comentari d’alumnes. Els alumnes lliurement valoren els seus companys de classe o de l’escola en general.
• Comentari de professors: Els alumnes poden exposar comentaris sobre els mestres.
• Comentari de govern. Valoració de les diferents classes de la tasca realitzada pel govern.
• Acords de l’assemblea. Entre tots els alumnes que assisteixen a l’assemblea, es decideixen els aspectes més importants que s’han tractat i que cal millorar, per escollir-los com a acords per a la propera assemblea.
• Puntuació de les classes de les darreres tres setmanes.
• Elecció del nou govern, que ha estat escollit pel capità i el sots-capità.
• Jura de càrrecs. El nou govern es compromet davant de l’assemblea a acomplir la tasca encomanada amb responsabilitat.
• Cant Final de l’himne de l’escola.
• Crits de ritual.